(0515) 231 561 ark@degreiden.nl

De Missie:

Het team van de Ark zet zich met hart en ziel in om kinderen een stukje te begeleiden op hun weg naar groei en volwassenheid. 

De Visie:

Het motto van De Ark is: “Elk kind een passende koers”. Wij werken vanuit de Christelijke levensvisie waarbij liefde en gelijkwaardigheid de leidende waarden zijn. We willen kinderen stimuleren en opleiden tot verantwoordelijke wereldburgers. We respecteren de eigenheid (en autonomie) van ieder kind en zetten onze expertise in ten bate van de gehele ontwikkeling en vorming van het kind, waarbij we de talenten en eigenaarschap stimuleren. Jij mag er zijn! Dit is tevens het motto van onze  jaarlijkse talentendag. Wij stimuleren naast de cognitieve ontwikkeling, de creatieve, culturele, lichamelijke, technische en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Samen met het kind en u als ouders onderzoeken we dagelijks de ondersteunings- en onderwijsbehoefte in een veilig pedagogisch klimaat. We zoeken een balans tussen handelingsgericht werken (wat heeft het kind nodig), ervaringsgericht werken (wat gaan we dan doen) en opbrengstgericht werken. Dit doen we door primair een goede relatie met het kind én de ouders op te bouwen. Communicatie vinden we belangrijk. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen, zowel met de leerkracht als met de directeur. We werken vanuit de driehoek: ouder, leerling en leerkracht. Opvoeden is de verantwoordelijkheid van de ouders en de school. Wij hechten waarde aan wederzijds vertrouwen, respect en dialoog.

Wij zorgen voor onze leerlingen

Wij vinden het welbevinden van onze leerlingen belangrijk. Er wordt goed gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind. Kinderen mogen zich gelukkig en gewaardeerd voelen binnen onze school. Zowel het kind dat moeite heeft met leren als het kind dat “fluitend” door de leerstof heen gaat. Gelukkig zijn heeft ook te maken met de relaties die het kind leert opbouwen met de leefwereld om zich heen. Al onze kinderen hebben onze aandacht. Soms gaat leren niet vanzelf. Dan mag een kind op een eigen leerlijn zijn werk doen.

Sociaal en positief gedrag heeft onze aandacht. We vinden respect een sleutelwoord: respect voor jezelf, respect voor anderen en respect voor de omgeving. Soms is positief gedrag niet vanzelfsprekend. Samen bespreken we hoe we kinderen het beste kunnen begeleiden. Bij de aanpak van gedrag is het streven dat ouders en leerkrachten samenwerken. De ouder als expert van het kind, de leerkracht als expert op het gebied van onderwijs en daarbij worden de regels in onze gedragscode gerespecteerd. Het doel is dat ouders en leerkrachten elkaar versterken in dienst van de positieve ontwikkeling van het kind. Voor verdere informatie betreffende de zorgstructuur verwijzen we u naar het op school ter inzage liggende ‘zorgprofiel’.

Op woensdag wordt er bij alle kinderen extra aandacht besteed aan hun eigen leerdoelen. Soms gebeurt dit in de klas en soms gaan kinderen naar een talenten-groepen waar extra aandacht is voor hun ondersteuningsbehoeften en/of hun talenten:

Plusgroep
Sommige kinderen hebben verrijking en verdieping van de leerstof nodig en leren op een meer onderzoekmatige manier. Op CBS De Ark werken we met een stichtingbrede plusgroep de GreidenGroepLeren (G.G.L.). De plusgroep komt samen in De Ark op woensdagmorgen. De leerkracht van deze groep begeleidt de kinderen via dropbox op verschillende momenten in de week. Ouders van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen ontvangen bericht over de werkwijze van de plusgroep. U kunt informatie vragen bij onze interne begeleider.

Klusgroep
Er zijn kinderen die meer praktijklessen nodig hebben om tot leren te komen. Ook kunnen praktijkgerichte opdrachten de motivatie en zelfvertrouwen versterken van de leerlingen. Op CBS De Ark werken we ook met een stichtingbrede klusgroep. In de klusgroep is aandacht voor de praktisch ingestelde leerlingen. Deze groep komt ook (net als de plusklas)samen op woensdag. De vakken taal, rekenen, Techniek en Burgerschap zijn een belangrijke leidraad tijdens de lessen. Leerstof wordt op een praktische manier op maat aangeboden aan leerlingen met een basisberoeps en kaderberoeps-uitstroomprofiel

Doe-klas en cultuurklas
In 2019-2020 draaien we in de Ark een pilot op woensdag met de doeklas (kinderen uit groep 4 en5, die behoefte hebben aan veel “doe”-opdrachten). Daarnaast starten we met de cultuurklas: op woensdag kunnen kinderen uit groep 7 en 8 (die geen extra ondersteuning krijgen uit de klus – en plusklas) zich inschrijven voor een cultuurmodule. In 2020-2021 wordt dit voortgezet.

Resultaat: op woendag gaan veel kinderen naar een talentengroep waar er extra aandacht is voor hun talenten. De kinderen die bij eigen juf of meester blijven krijgen extra aandacht.